การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 

 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลพื้นฐาน
 
 
02. ข้อมูลผู้บริหาร
04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 

05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน   

        - ที่อยู่หน่วยงาน/หมายเลขติดต่อ
06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        - กฎหมายหลัก 
        - กฎหมายเทศบาล   
  07. ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
09. Social Network
        - Facebook
   
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
 
การดำเนินงาน
 
   
การปฏิบัติงาน
 
   
การให้บริการ
 
   
   
 
>> (1) (2) (3) <<