อัลบั้มภาพ งานวันสตรีสากล วันผู้สูงอายุ และเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านสังคมระดับจังหวัด ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
* อัลบั้ม *
งานวันสตรีสากล วันผู้สูงอายุ และเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้าน
งานวันสตรีสากล วันผู้สูงอายุ และเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้าน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2565
กิจกรรมหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ SME GIFTED รักษ์โลกให้เป็น
กิจกรรมหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ SME GIFTED รักษ์โลกให้เป็น
(จำนวน 77 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2565
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศาลาประจ
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศาลาประจ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2565
นายมงคล ภักดีสุวรรณ์ นายอำเภอนบพิตำ นายเมธากร ศรียะพันธุ์ ท้
นายมงคล ภักดีสุวรรณ์ นายอำเภอนบพิตำ นายเมธากร ศรียะพันธุ์ ท้
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2565
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ อำเภอนบพิตำ จังหวั
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯเทศบาลตำบลนาเหรง
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯเทศบาลตำบลนาเหรง
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำ
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 เมษายน 2565
พนักงานกองคลังดีเด่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
พนักงานกองคลังดีเด่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกในการบริหารจั
โครงการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกในการบริหารจั
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2564
มอบถุงยังชีพพร้อมเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือด
มอบถุงยังชีพพร้อมเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือด
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2564

ศึกษาดูงาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
ศึกษาดูงาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
(จำนวน 81 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2563
โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
(จำนวน 60 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2563
พิธีมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภคแก่ราษฎรที่ประสบวาตภ
พิธีมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภคแก่ราษฎรที่ประสบวาตภ
(จำนวน 57 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2563
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บ
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2563
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนา
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนา
(จำนวน 113 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2563

กิจกรรมอาสาพัฒนา
กิจกรรมอาสาพัฒนา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2563
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันใวรัสโคโรน่า กิจกรรมจัดทำหน้าก
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันใวรัสโคโรน่า กิจกรรมจัดทำหน้าก
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2563
โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ/กลุ่มเกษตรกร/ผู้นำ
โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ/กลุ่มเกษตรกร/ผู้นำ
(จำนวน 45 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ/กลุ่มเกษตรกร/ผู้น
โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ/กลุ่มเกษตรกร/ผู้น
(จำนวน 86 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มกราคม 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล
(จำนวน 238 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2562