สภาพทั่วไป
     
สภาพทั่วไป สภาพทั่วไป
   
 
ขนาด
          มีเนื้อที่ทั้งหมด 125.45 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ
          โดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีภูเขาบางส่วนทางทิศตะวันตกของตำบล
ที่ตั้ง อาณาเขต
          องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอนบพิตำ ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ
          ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ
          องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรงประกอบด้วยสภาพทั่วไปด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง การบริหาร ฯลฯ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          ด้านการคมนาคม
สภาพทั่วไปของการคมนาคมภายในตำบลนาเหรง มีถนนสายหลักในตำบลจำนวน 2 สาย คือ ถนนทางหลวงหมายเลข 4016 สายนครศรีฯ – นบพิตำ และถนนลาดยางสายท่าศาลา-โรงเหล็ก นอกจากนี้มีถนนแยกเข้าหมู่บ้านต่าง ๆ ซึ่งถนนที่แยกเข้าในหมู่บ้านจะเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก รวมทั้งถนนดินลูกรัง สภาพโดยรวมถนนในตำบลนาเหรงค่อนข้างสะดวกสบาย
          การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังสัญจรไปมาลำบาก ซึ่งต้องปรับปรุงและพัฒนาอีกหลายสาย เช่น พื้นที่หมู่ที่ 7 ที่ยังไม่มีถนนลาดยางแม้แต่สายเดียว
          ถนนลาดยาง จำนวน 8 สาย
          ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 22 สาย
          ถนนหินคลุก จำนวน 12 สาย
          ถนนลูกรัง จำนวน 19 สาย
          ถนนดิน จำนวน 11 สาย

สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
          ระบบประปาภูเขา จำนวน 7 แห่ง
          ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
          หอกระจายข่าว จำนวน 8 แห่ง
          ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 17 ตู้
          โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
          คลอง จำนวน 16 สาย
          ห้วย จำนวน 23 แห่ง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ตำบลนาเหรงมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด เนื่องจากพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง คือ วนอุทยานแห่งชาติยอดเหลือง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิด ได้แก่ แร่เฟลสปาร์ แร่แบไรต์ และหินปูน
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:49 ผู้เขียนโดย admin