ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562
   
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) ประกอบกับข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_120720_141525_191121_152059.doc
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 15:20 ผู้เขียนโดย admin