สภาพสังคม
     
สภาพสังคม สภาพสังคม
   
 
เขตการปกครอง

             แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้
             หมู่ที่ 1 บ้านท่าพุด มีนายสุจินต์ จิตรพงศ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
             หมู่ที่ 2 บ้านวังเลา มีนายสมภาค ช่วยสร้าง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
             หมู่ที่ 3 บ้านนาเหรง มีนางตาน้อย ช้างนิล เป็นผู้ใหญ่บ้าน
             หมู่ที่ 4 บ้านในตูล มีนางสมศรี จันทรชิต เป็นกำนัน
             หมู่ที่ 5 บ้านนานอน มีนายสว่าง วัชรเรืองรัตน์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
             หมู่ที่ 6 บ้านย่านยาว มีนางกัลยา แก้ววิเชียร เป็นผู้ใหญ่บ้าน
             หมู่ที่ 7 บ้านคลองโชน มีนายวิรัตน์ บุญเรือง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
             หมู่ที่ 8 บ้านหน้าถ้ำ มีนายสำเริง จงกลการ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
             หมู่ที่ 9 บ้านยอดเหลือง มีนายสุรชัย โชคสวัสดิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง ดังนี้
             1. โรงเรียนวัดวังเลา มีนักเรียนจำนวน 50 คน
             2. โรงเรียนวัดนาเหรง มีนักเรียนจำนวน 194 คน
             3. โรงเรียนบ้านในตูล มีนักเรียนจำนวน 126 คน
             4. โรงเรียนเคียงศิริ มีนักเรียนจำนวน 195 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ดังนี้
             1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง
                          มีนักเรียนจำนวน 25 คน
                          มีผู้ดูแลเด็กจำนวน 1 คน
             2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในตูล
                          มีนักเรียนจำนวน 37 คน
                          มีผู้ดูแลเด็กจำนวน 2 คน
             3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าพุด
                          มีนักเรียนจำนวน 34 คน
                          มีผู้ดูแลเด็กจำนวน 2 คน
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552

ศาสนา
            ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลนาเหรงนับถือศาสนาพุทธ นอกจากนั้นก็มีศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ ซึ่งมีอยู่บ้างเป็นส่วนน้อย
วัดในตำบลนาเหรง มีทั้งหมด จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
                        1. วัดวังเลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
                        2. วัดนาเหรง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
                        3. วัดในตูล ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
                        4. วัดท่าพุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชากร
            ตำบลนาเหรงมีหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 7,132 คน แยกเป็นชาย จำนวน3,617 คน เป็นหญิง จำนวน 3,515 คน และมีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,947 ครัว เรือน ข้อมูล สำนักงานทะเบียนอำเภอนบพิตำ ณ วันที่ 30 เมษายน 2552
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:15 ผู้เขียนโดย admin