สภาพทางเศรษฐกิจ
     
สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางเศรษฐกิจ
   
 
 
             ประชาชนในเขตตำบลนาเหรงส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร    รองลงมา     ได้แก่    อาชีพรับจ้าง   กลุ่มธุรกิจอาชีพและอาชีพรับราชการต่าง  ๆ  ดังนี้

      ด้านเกษตร ได้แก่ การทำสวนยาง การทำสวนผลไม้ การทำนา การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลา และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
      อาชีพรับจ้าง ได้แก่ รับจ้างแรงงานภาคการเกษตร รับจ้างก่อสร้าง และรับจ้างทั่วไป
      ธุรกิจอาชีพ ได้แก่ อาชีพค้าขาย สถานเสริมความงาม กลึงไม้ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และอื่น ๆ
      อาชีพรับราชการ ได้แก่ รับราชการครู รับราชการตำรวจ รับราชการทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรับราชการอื่น ๆ
รายได้
             การประกอบอาชีพของประชากรในตำบลนาเหรง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป รับราชการและอื่น ๆ ซึ่งรายได้โดยเฉลี่ยทั้งตำบลของประชาชนตำบลนาเหรง ประมาณ 55,695.63 บาทต่อคนต่อปี ดังนี้
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:40 ผู้เขียนโดย admin