ด้านการบริการพื้นฐาน
     
ด้านการบริการพื้นฐาน ด้านการบริการพื้นฐาน
   
 
การสาธารณสุข
             มีสถานีอนามัยประจำตำบล          จำนวน         1      แห่ง  คือ
             สถานีอนามัยบ้านท่าพุด               มีเจ้าหน้าที่จำนวน    3      คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

             หน่วยบริการประชาชน (ป้อมยามตำรวจ) จำนวน 2 จุด
                          (1) บริเวณสามแยกนาเหรง หมู่ที่ 3 บ้านนาเหรง
                          (2) บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านในตูล
แหล่งท่องเที่ยว  /  จุดดูงาน

แหล่งท่องเที่ยวและจุดดูงานในตำบลนาเหรงมีหลายแห่ง ดังนี้
           1. น้ำตกยอดเหลือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
           2. น้ำตกคลองใน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
           3. น้ำตกคลองโชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
           4. น้ำตกเขาพันล้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
           5. ถ้ำเขานายปาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
           6. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
           7. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
           8. กลุ่มเลี้ยงปลาน้ำจืด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
           9. กลุ่มร้านค้าชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
          10. กลุ่มยุวเกษตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
          11. กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบุญสนองพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
          12. กลุ่มผลิตน้ำดื่มชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
          13. สระน้ำหลุมพี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:28 ผู้เขียนโดย admin