วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
     
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
   
 
วิสัยทัศน์
     “ชุมชนน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี    สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ชุมชนน่าอยู่   (Livable   commuities)
ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา  ฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การเกษตรอินทรีย์  ระบบเศรษฐกิจพอเพียง  ระบบพลังงานทดแทนและทางเลือก  การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค  กลุ่มองค์กรสตรี  กลุ่มอาชีพและกิจกรรมต่าง ๆ   ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชน   จัดให้มีระบบสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  พัฒนาและส่งเสริมการท่งเที่ยวเชิงนิเวศน์

คุณภาพชีวิตที่ดี (Quality  of  life)
จัดสร้าง  พัฒนา ปรับปรุง  บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม  ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  ระบบการสื่อสาร  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  แหล่งน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค  สร้างความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ส่งเสริมฟื้นฟูการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  สนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ  สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ส่งเสริมการสาธารณสุขและสุขภาพพลานามัยที่ดี   พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน  ส่งเสริมบทบาทของ อสม.และอาสาสมัครด้านต่าง ๆ 


สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable  Development)  
มุ่งการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุลหรือเกื้อกูลกัน   ในระหว่างมิติการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง   วัฒนธรรม   จิตใจ   รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นองค์ประกอบในการทำให้ชีวิตในชุมชนอยู่ดีมีสุข   ทั้งสำหรับคนในรุ่นปัจจุบัน  และคนในอนาคต  และเข้าสู่ตำบลสุขภาวะ  ใน  4  มิติ  ดังนี้
มิติทางเศรษฐกิจ   มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีฐานรากมั่นคง  แข่งขันได้และสามารถพึ่งตนเองได้   โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดหลัก  มุ่งเน้นการเกษตรอินทรีย์  การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  และการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน

มิติทางสังคม   มุ่งเน้นการพัฒนาด้านศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่ทำให้คนดำรงชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสุขภาพ  และระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมมีความสงบสุข  เกิดความรักเอื้ออาทร  รู้รักสามัคคี  สมานฉันท์และชุมชนมีความเข้มแข็ง
มิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  การใช้พลังงานทางเลือกและทดแทน  ที่สะอาดปลอดภัย  เพื่อการมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

มิติทางการเมืองการปกครอง   มุ่งสร้างการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good  Governance)  และตามแนวคิดประชาสังคม  คือ การพัฒนาที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชน  โดยประชาชนและเพื่อประชาชน  โดยยึดหลัก
(1)  การมีส่วนร่วมของประชาชน
(2)  บทบาทหญิงชายที่เท่าเทียมกัน
(3)  ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
(4)  มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:17 ผู้เขียนโดย admin