นายธัชชัย กาญจนภักดิ์
ประธานสภาเทศบาล
นายสำราญ ช่วยสร้าง
รองประธานสภาเทศบาล
นายสมพร สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายจักรนรินทร์ ชนะสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายสวัสดิ์ สุบรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
นายศุภโชค เดชทัพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
นายสมปราด วงเขิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายณรงค์ พุทธคุ้ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายจำรัส หีดเสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
นายสถาพร วัฒโน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
นายวิชัย จามจุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายธีรศักดิ์ กังเซ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒