นายธวัชชัย รินรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลนาเหรง
โทร.081-2727999
นายสุธี จามจุรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.099-3912143
นางสมศรี จันทรชิต
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.063-5387762
นายสงบ เพ็ชรนิล
รองนายกเทศมนตรี
โทร.089-5878471
นายอำนวย จิตรพงค์
รองนายกเทศมนตรี
โทร.089-5946319