นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร
ปลัดเทศบาล
นางสาววรรณพร เอี่ยมเส้ง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางนงค์เยาว์ ยุติธรรม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางนิภาภรณ์ เพ็งทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุภาพร คงเพชร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางประภาพร ผลไชย
นิติกรชำนาญการ
นางกชพรรณ ชูคลี่
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเสาวลักษณ์ นวลอนงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนิตยาวดี ครุฑกำจร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายวัชรินทร์ อินทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางนิตยา ยกย่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวันวิสาข์ ซื่อสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสัมพันธ์ ทองประดับ
พนักงานขับรถยนต์
นายสิทธิชัย มีแก้ว
นักการ
นายศักดิ์รินทร์ เมืองจันทร์
คนงาน