นายไพศาล ทิพย์มณี
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวนัฐจภรณ์ สินลี่
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายณัฏฐิพัฒน์ คาวินวิทย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวเจนจิรา เกลี้ยงกลม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางพชรกมล กังเซ่ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายทัศน์พล ภูชัน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางธารินี อาจนรา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางปรีดา กลิ่นหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจินตนา เชาวลิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี