นายเอกธนัช สุทธิรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายรณภัทร พิทักษ์
นายช่างโยธา
น.ส.ผ่องพิลาส จันทร์คง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสิทธิชัย โมราศิลป์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอำนาจ เส้นใหญ่
พนักงานขับรถขยะ
-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ
-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ
นายธีระชัย นวลนิ่ม
คนงาน
นายสมภาค อินณรงค์
คนงาน