นางอัญญรัตน์ ศรีภีกดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางอุทุมพร พาหุกาญจน์
ครู
นางสายใจ ทศไพรินทร์
ครู
นางเสาวภาค จักขุมณี
ครู
นางรัชนี สายแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
-ว่าง-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)