นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร
ปลัดเทศบาลตำบล
โทร.086-6916778
นายไพศาล ทิพย์มณี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.061-1929159
นายเอกธนัช สุทธิรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-9715472
นางสาววรรณพร เอี่ยมเส้ง
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล
โทร.091-0355912
นางอัญญรัตน์ ศรีภีกดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.084-6270265
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.