ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาเหรง
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลนาเหรง รับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อประจำ เทศบาล เป็นการเฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น โดยผู้สมัครมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ เป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่จริงในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเหรง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน