ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ประจำปีงบประมาณ 2560และ2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
526
05 ส.ค. 2563
22 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) ดาวน์โหลดเอกสาร
490
23 ก.ค. 2563
23 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง รายชื่อครัวเรือนผู้มีสิทธฺิ์ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
666
23 ก.ค. 2563
24 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง สรรหาและรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
501
13 ก.ค. 2563
25 คำสั่ง ที่ 268/2563 เรื่องแต่งต้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
469
30 มิ.ย. 2563
26 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
551
17 มิ.ย. 2563
27 ประกาศเทศบาลตำบลาเหรง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
575
16 มิ.ย. 2563
28 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
683
10 มิ.ย. 2563
29 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา (พิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
696
01 มิ.ย. 2563
30 คำสั่ง ที่ 212/2563 เรื่องแต่งต้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
472
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31