ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
733
21 ธ.ค. 2549
292 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี อบต.นาเหรง ประจำปี2550-2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
856
20 ธ.ค. 2549
293 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
738
20 ธ.ค. 2549
294 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาเหรง ประจำปี 2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
812
20 ธ.ค. 2549
295 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
736
20 ธ.ค. 2549
296 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง เรื่อง แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล ดาวน์โหลดเอกสาร
751
00 ธ.ค. 543
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30