ข่าว : โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียด  : ด้วยเทศบาลตำบลนาเหรง ได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบแรก) โดยกำหนดออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามกำหนดการ ดังนี้
     
- วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน
     
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-15.30 น. ณ วัดวังเลา
     
- วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-15.30 น. ณ วัดท่าพุด
     
- วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน
     
ทั้งนี้ ให้เจ้าของนำสัตว์ เฉพาะที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับเทศบาลแล้ว ไปรับบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
     
หมายเหตุ สำหรับการออกให้บริการฉีดวัคซีนในปีนี้ เทศบาลฯได้รับความร่วมมือในการให้บริการฟรี โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนบพิตำพร้อมอาสาสมัครในพื้นที่จึงกำหนดจุดบริการตามรายละเอียดข้างต้น
     
ผู้แจ้งข่าว : เทศบาลตำบลนาหรงและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ประกาศเมื่อ :