ข่าว : การรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย

รายละเอียด  : เทศบาลตำบลนาเหรง ได้ดำเนินการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ภายใต้หลักการ 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) และหลักการประชารัฐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันคัดแยกขยะ และ ลดใช้พลาสติก โดยทิ้งขยะแยกถังตามสีที่ตั้งไว้ ณ จุดที่ตั้งของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้
     
หมู่ที่ 1 ศาลาประจำหมู่บ้าน
     
หมู่ที่ 2 ที่ทำการกำนันตำบลนาเหรง
     
หมู่ที่ 3 ศาลาประจำหมู่บ้าน
     
หมู่ที่ 4 ศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน
     
หมู่ที่ 5 ศาลาประจำหมู่บ้าน
     
หมู่ที่ 6 ศาลาประจำหมู่บ้าน
     
หมู่ที่ 7 ศาลาประจำหมู่บ้าน
     
หมู่ที่ 8 ศาลาประจำหมู่บ้าน
     
หมู่ที่ 9 ศาลาประจำหมู่บ้าน
     
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561ผู้แจ้งข่าว : ปุณยาพร ชัยมงคล ประกาศเมื่อ :